>

افزونه رستوران و فروشگاه خصوصی

وضعیت: منقضی شده
توضیحات پروژه

1-حساب کاربری هم برای مشتریان و هم برای آشپزها

حساب کاربری برای مشتریان,شامل مشخصات مشتریان-آدرس-فاکتورها-کیف پول-نقشه-منو غذایی روزانه و ...

حساب کاربری آشپزها شامل مشخصات آشپزها و لیست غذاهایی که آشپز قرار است برای ما تهیه کند

هر غذا بصورت ریز نوع و مقدار مواد اولیه توسط آشپز قید شود و در آخر با سیستم بهای تمام شده سایت مبلغ بهای تمام شده

غذا خودکار محاسبه گردد و برای آشپز قابل رویت باشد)سیستم بهای تمام شده بصورت جداگانه توضیح داده میشود(

2-سیستم بهای تمام شده برای غذاهایی که آشپزها در لیست غذایی خود اعالم میکنند

با وارد کردن غذا,نوع مواد و مقدار مواد سیستم بصورت خودکار بهای تمام شده آن غذا را بر اساس قیمت روز مواد اولیه که

توسط مدیر سایت در جدول مواد اولیه وارد میشود,محاسبه کند و برای آشپز قید نماید که آشپز بر اساس آن بهای تمام شده و

در بازه قیمتی که سامانه برایش در نظر میگیرد مبلغ غذای خود را مشخص نماید

با توجه به اینکه تعداد آشپزها بیشتر از یک نفر میباشد و اینکه هرآشپز از مقدار مواد اولیه یکسانی برای هر غذا استفاده نمیکند

بهای تمام شده غذا بطور مثال برای قرمه سبزی ای که توسط هر آشپز پخته میشود فرق میکند بنابراین قیمت قرمه سبزی هر

آشپز با آشپز دیگر فرق میکند و این براساس مقدار مواد و نوع موادی است که آشپز استفاده میکند)این سیستم قابلیت اجبار یا

اختیاری بودن را داشته باشد که با تصمیم مدیر بر اساس کارایی اختیاری یا اجباری گردد)

3-محاسبه جدول ارزش غذایی برای هر غذا

باتوجه به وارد کردن اطالعات مواد اولیه و مقدار مواد اولیه توسط آشپز جدول ارزش غذایی هر غذا محاسبه شود و در صفحه

هر غذا برای مشتریان قابل مشاهده باشد

4-پنل سفارشات شرکتی که جدا از سفارشات دیگر سایت باشد.

به طور مثال کارمند ایکس بتواند از منوی انتخابی مدیر برای فردا –یک هفته خود غذا رزور کند 

5-سیستم بهای تمام شده برای غذاهایی که آشپزها در لیست غذایی خود اعالم میکنند

با وارد کردن غذا,نوع مواد و مقدار مواد سیستم بصورت خودکار بهای تمام شده آن غذا را بر اساس قیمت روز مواد اولیه که

توسط مدیر سایت در جدول مواد اولیه وارد میشود,محاسبه کند و برای آشپز قید نماید که آشپز بر اساس آن بهای تمام شده و

در بازه قیمتی که سامانه برایش در نظر میگیرد مبلغ غذای خود را مشخص نماید

با توجه به اینکه تعداد آشپزها بیشتر از یک نفر میباشد و اینکه هرآشپز از مقدار مواد اولیه یکسانی برای هر غذا استفاده نمیکند

بهای تمام شده غذا بطور مثال برای قرمه سبزی ای که توسط هر آشپز پخته میشود فرق میکند بنابراین قیمت قرمه سبزی هر

آشپز با آشپز دیگر فرق میکند و این براساس مقدار مواد و نوع موادی است که آشپز استفاده میکند)این سیستم قابلیت اجبار یا

اختیاری بودن را داشته باشد که با تصمیم مدیر بر اساس کارایی اختیاری یا اجباری گردد)

بودجه پروژه
500,000 تومان تا 1,500,000 تومان
مهلت انجام
2 روز  
  
   
 
تمامی حقوق مادی و معنوی سايت برای سایت و شرکت do it محفوظ است
 
 

اشتراک گذاری