تقویم ایران
تبدیل تاریخ
محاسبه سن
نقشه و مکان

مهارت سنجی


مهارت سنجی
لطفا سوالات زیر را پاسخ دهید

1 - متن سوال اول
 • 1 ) پاخس اول
 • 2 ) پاسخ دوم
 • 3 ) پاسخ سوم درست
 • 4 ) پاسخ چهارم
سوال بعدی

2 - بیشتر مایل به انجام دادن کارهای فکری هستید یا عملی؟
 • 1 ) کار فکری
 • 2 ) کار عملی
 • 3 )
 • 4 )
سوال بعدی

3 - متن سوال اولمتن سوال اولمتن سوال اولمتن سوال اولمتن سوال اولمتن سوال اولمتن سوال اولمتن سوال اولمتن سوال اولمتن سوال اولمتن سوال اولمتن سوال اولمتن سوال اولمتن سوال اولمتن سوال
 • 1 ) پاسخ 1 درست
 • 2 ) پ 2
 • 3 ) پ 3
 • 4 ) پ 4
سوال بعدی

4 - بیشتر مایل به انجام دادن کارهای فکری هستید یا عملی؟
 • 1 ) کار فکری
 • 2 ) کار عملی
 • 3 ) کار تفریحی
 • 4 ) کار هنری
سوال بعدی


 
کاری برای انجام دارید؟
سفارش کار و پروژه
دنبال کار هستید؟
دورکاری و کسب درآمد