تعرفه ارائه خدمات سایت
تعرفه خدمات سایت بسته به طرح انتخابی شما متفاوت هستند. تعرفه هر یک از امکانات سایت به تفکیک طرح انتخابی و مبلغ عضویت هر طرح را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

معمولی

حرفه ای

فوق حرفه ای
ایجاد پروژه جدید رایگان رایگان رایگان
کارمزد کارفرما در پروژه 0% 0% 0%
کارمزد فریلنسر در پروژه 10% 7% 5%
مبلغ ماهیانه طرح رایگان 14,900 تومان 49,900 تومان